Kontroly, čištění a revize komínů dle nové vyhlášky
HASIČI
INFORMUJÍ
provoz komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv


Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru.

Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
- revizním technikem komínů
- nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
- nově pak revizním technikem spalinových cestRevize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty“).

Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).

Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
O provedeném čistění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty“).

Oproti stávájící právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána možnost provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW- svépomocí.


Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně l x ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (netýká se fyzických osob - občanů) provádí čistění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čistění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv


- za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce

- při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců,

- při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců


Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

Z P R Á V A
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby
Výměnné odkazy:
TOPlist