Poskytnuté dotace
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ RUDICE STŘED

Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem

Předmětem podpory je investiční akce, jejíž součástí je konečná úprava ve středu obce.
Obsahuje vybudování chodníků a zpevněných ploch ze zámkové dlažby, žulové dlažby, osazení nového autobusového přístřešku, informačních tabulí, oddechové plochy, parkovacího místa, laviček, košů na odpady, stojanu na kola a výsadba zeleně. Celková revitalizovaná plocha činí 529 m2.
Akce je spolufinancována Zlínským krajem z Programu na podporu obnovy venkova v roce 2018 částkou ve výši 1.000.000,- Kč. Zbývající část bude dofinancována z prostředků obce.

Dokončení této stavby je v plánu do konce srpna letošního roku.
Ministerstvo obrany
Odbor pro válečné veterány


Rudice – oprava památníku obětem světových válek
Program: 10729 – zachování a obnova historických hodnot
Identifikační číslo: 107D191001806


Předmětem podpory je neinvestiční oprava památníku obětem světových válek v obci Rudice.
Navržené práce budou spočívat v provedení:
Biosanace, prekonsolidace, čištění a hloubková konsolidace narušené hmoty kamene. Čištění bude provedeno také v oblasti zatečení červené barvy zvýrazňující písmo na epitafní desce do kamene.
Dále budou práce spočívat v doplnění hmoty v oblasti důlkové koroze hmoty kamene a v oblasti pročištěných spár. Následovat bude lazurní, barevná retuš v místech výskytu barevných disproporcí, vzniklých vlivem čištění povrchu, či doplnění hmoty kamene monochromním tmelem. Písmo na čelní straně epitafní desky bude pročištěno a obnoveno v původním odstínu Caput Mortum. Písmo na nápisové žulové desce se jmény padlých z I. světové války bude vyzlaceno plátkovým zlatem 24 karátů na mixtion. Písmo na desce se jmény z II. světové války nebude zlaceno z důvodů mělkosti písmen. Závěrem bude provedena hydrofobní ochrana povrchu památky proti negativním účinkům srážkové vody. Tento záměr předpokládá presentaci díla v plné a obnovené podobě.

Celkové způsobilé výdaje: 104 000,00 Kč
Dotace ministerstva obrany 79 000,00 Kč
Příspěvek příjemce podpory (obce) 25 000,00 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 15.4.2018
Datum plánovaného ukončení projektu 30.9.2018


Řídící orgán: Ministerstvo obrany

Příjemce dotace: Obec Rudice

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE RUDICE
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004463
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Předmětem podpory jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.
Součástí realizace projektu bude i vybudování nové vysílací rozhlasové ústředny s anténou, digitálním záznamníkem zpráv a napojením na jednotný systém varovného vysílání se zálohovou elektrocentrálou. Na sloupech elektrického vedení bude umístěno 25 kusů bezdrátových hlásičů s přijímacími anténami včetně zálohování a automatického dobíjení a 58 tlakových regulovatelných reproduktorů.
Na budově čp. 205 bude umístěno srážkoměrné čidlo pro měření ve vegetačním období včetně multifunkční měřící a řídící telemetrické stanice.
V grafické části bude vypracována digitalizace povodňového plánu.

Celkové způsobilé výdaje: 1 338 218,00 Kč
Dotace EU 936 752,60 Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory (obce) 401 465,40 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 26.9.2017
Datum plánovaného ukončení projektu 30.6.2018


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostřední ČR

Příjemce dotace: Obec Rudice
8.11.2017


Název žadatele: Obec Rudice

Název projektu: Dokončení automatizace knihovny a modernizace služeb

Program: VISK 3-2017

Číslo rozhodnutí: 156/MK – S 2427/2017 OULK


Předmětem podpory je vybavení výpočetní technikou a pořízením automatizovaného
výpůjčního systému Clavius REKS, to znamená, pořízení jednoho notebooku pro práci
knihovnice a laserovou čtečku na čtení kódů.


Celkové způsobilé výdaje: 25 289,00 Kč
Dotace MK 17 000,00 Kč (67%)
Příspěvek příjemce podpory (obce) 8 289,00 Kč (33%)

Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2017
Datum plánovaného ukončení projektu 30.6.2017


Řídící orgán: Ministerstvo kultury


Příjemce dotace: Obec RudiceVýměnné odkazy:
TOPlist